OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 

DEFINICJE

§1

Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży (zwanych dalej "OWS") jest mowa o:

1) OWS - należy przez to rozumieć Ogólne Warunki Sprzedaży znajdujące zastosowanie do wszystkich transakcji sprzedaży, realizowanych przez Sprzedającego;
2) Sprzedającym - należy przez to rozumieć firmę Grim Ryszard Gładysz z siedzibą w Szczecinie przy ul Okocimskiej 26, 71-371 Szczecin 11, Pilchowo;
3) Kupującym - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu Art. 431 Kodeksu Cywilnego (tj. osoba fizyczna, prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową);
4) Stronach - należy przez to rozumieć Sprzedającego i Kupującego łącznie;
5) towarze - należy przez to rozumieć rzecz lub rzeczy, które mogą podlegać sprzedaży wskutek zawarcia przez Strony Umowy Sprzedaży.;
6) cenie - należy przez to rozumieć wartość netto sprzedawanego towaru, do której należy doliczyć podatek od towarów i usług, wedle stawki obowiązującej na dzień wystawiania faktury VAT
7) sile wyższej - należy przez to rozumieć zdarzenie zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, ani któremu nie można było zapobiec nawet przy największych staraniach;
8) wydaniu towaru - należy przez to rozumieć przekazanie przez Sprzedającego towaru przewoźnikowi lub Kupującemu;
9) terminie realizacji - należy przez to rozumieć termin, w którym Sprzedający będzie gotowy wydać towar Kupującemu lub przewoźnikowi wskazanemu przez Kupującego. Bieg tego terminu rozpoczyna się z dniem potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§2

1. OWS określają zasady i warunki zawierania wszelkich Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym.
2. OWS mają pierwszeństwo zastosowania przed warunkami Kupującego, a wszelkie odstępstwa (w tym zmiany i uzupełnienia) od OWS, dokonywane będą przez Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W zakresie nieuregulowanym odrębną Umową, obowiązują między Stronami zasady określone w OWS.
4. W sytuacji sprzeczności między zawartą umową a OWS, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.

OFERTY, ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY

§3
[Oferty]

1. Oferty handlowe i inne podobne pisma handlowe Sprzedającego mają charakter informacyjny i są niewiążące, w szczególności nie stanowią umowy i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Sprzedającego.
2. Wszelkie udzielane przez Sprzedającego informacje techniczne dotyczące oferowanych towarów, w szczególności:
1) podane parametry techniczne;
2) przeznaczenie towaru;
3) zakres możliwych modyfikacji;
4) zakres możliwych konfiguracji towaru z innymi rzeczami (w tym niedostarczanymi przez Sprzedającego); mają charakter orientacyjny i nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności Sprzedającego.
3. Kupujący zobowiązany jest:
1) znać parametry techniczne zamawianego towaru;
2) znać przeznaczenie zamawianego towaru; 

§4
[Zamówienia]

1. Kupujący może składać zamówienia:
1) listem poleconym, wysłanym na jeden z poniższych adresów a. 71-371 Szczecin 11, Pilchowo, ul. Okocimska 26; b. 71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 7;
2) telefonicznie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (fax i email),
3) przez Internet, za pomocą formularza zamieszczonego na www.grim.pl
2. Kupujący w zamówieniu powinien określić co najmniej:
1) nazwę towaru;
2) ilość towaru wyrażoną w jednostkach sprzedaży (np. szt., mb, kg);
3) sposób dostawy towaru;
4) termin realizacji;
5) adres dostawy.
3. Kupujący składając zamówienie po raz pierwszy, zobowiązany jest przekazać Sprzedającemu kopie:
1) aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy podmiotów objętych obowiązkiem wpisu do KRS) lub odpisu z Ewidencji Działalności Gospodarczej (osoby fizyczne i spółki cywilne - w tym przypadku odpisy każdego ze wspólników);
2) umowy spółki cywilnej, potwierdzającej umocowanie do jej reprezentacji;
3) decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej oraz numeru REGON;
4. Sprzedający może zwolnić Kupującego z obowiązku dostarczenia dokumentów określonych w ust 3., czego potwierdzeniem będzie zawarcie Umowy.

§5
[Zawarcie Umowy]

1. Zawarcie Umowy następuje z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
2. Sprzedający może potwierdzić przyjęcie zamówienia do realizacji pisemnie (listem poleconym) lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (fax i e-mail).
3. Sprzedający może odmówić potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w szczególności, gdy Kupujący:
1) nie dostarczy w zamówieniu niezbędnych informacji, wymaganych do prawidłowej realizacji zamówienia;
2) nie dostarczy dokumentów określonych w §4 ust. 3;
3) nie spełni warunków określonych w ofercie Sprzedającego.
4. Zawarcie Umowy powoduje związanie Stron postanowieniami OWS, modyfikacjami do OWS (dokonanymi zgodnie z §2 ust. 3-4) oraz potwierdzonym zamówieniem.
5. Zmiany zawartej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

§6

1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym w wydanym przez Sprzedawcę potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
2. Termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu z powodu:
1) działania siły wyższej;
2) opóźnienia otrzymania towaru przez Sprzedającego od jego dostawców; o czym Sprzedający zawiadomi Kupującego, ze wskazaniem nowego terminu.
3. Kupujący otrzyma atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności i inne dokumenty dotyczące towaru wyspecyfikowane w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
4. Inne dokumenty niż określone w ust. 3, mogą zostać wydane na życzenie i koszt Kupującego.
5. W przypadku rezygnacji Kupującego z zamówienia potwierdzonego przyjęciem go do realizacji Kupujący może zostać obciążony opłatą za rezygnację z zamówienia w wysokości 50% wartości zamówienia w przypadku produktów standardowych a 90% wartości zamówienia dla produktów niestandardowych. 

OPAKOWANIE

§7

1. Sprzedający zapewni należyte opakowanie towaru, odpowiadające jego właściwościom.
2. Na życzenie Kupującego towar może być dodatkowo opakowany lub oznakowany, przy czym wynikłe z tych czynności koszty w całości obciążają Kupującego.

TRANSPORT I DOSTAWA

§8

1. Z chwilą wydania towaru, na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowego uszkodzenia lub utraty.
2. Sprzedający nie odpowiada za uszkodzenia lub zmiany towaru, które nastąpiły podczas transportu zleconego przez Kupującego.
3. Sprzedający ubezpieczy transport towaru na życzenie i koszt Kupującego.
4. Opóźnienie wydania towaru na życzenie Kupującego uzgodnione ze Sprzedającym, powoduje wydłużenie terminu realizacji i nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedającego.
5. Do dostawy dołączona zostanie faktura VAT lub dokument wydania towaru z magazynu WZ.
6. Kupujący jest zobowiązany w chwili odbioru towaru, zweryfikować jego stan pod względem ilościowym i jakościowym (w zakresie widocznym w chwili weryfikacji).
7. Zaobserwowanie braków ilościowych lub jakościowych, o których mowa w ust. 7, musi być potwierdzona protokołem podpisanym przez Kupującego i przewoźnika lub Sprzedającego (w zależności od sposobu transportu), pod rygorem utraty powoływania się na te braki w późniejszym czasie. 

PŁATNOŚCI

§9

1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu cenę za towar.
2. Płatność będzie następowała gotówką lub przelewem, w zależności od uzgodnienia Stron, wyrażonego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
3. Kupujący otrzyma fakturę VAT wraz z towarem lub za pośrednictwem poczty.
4. Płatność przelewem nastąpi w terminie i na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.
5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
6. W przypadku braku zapłaty, Sprzedający wezwie Kupującego do zapłaty wraz z odsetkami ustawowymi za każdy dzień opóźnienia oraz kosztami wezwania w wysokości 200 zł, za każdą nie uregulowaną płatność.
7. Kupujący nie może się powstrzymać z zapłatą z powodu uszkodzeń lub zmian towaru, które wystąpiły podczas transportu zleconego przez Kupującego.

ZGŁASZANIE REKLAMACJI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

§10
[Zgłaszanie reklamacji]

1. Sprzedający udziela 12 miesięcznej gwarancji na wady ukryte towaru.
2. Kupujący ma obowiązek zgłaszania wszelkich braków ilościowych towaru, w terminie 3 dni od dnia wydania towaru. 3. Kupujący w czasie trwania gwarancji ma obowiązek zawiadamiać Sprzedającego o ukrytych wadach towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 3 dni robocze od ich zaobserwowania.
4. Wszelkie nienazwane w zamówieniu właściwości techniczne towaru nie mogą stanowić podstawy reklamacji
5. Zgłoszenie reklamacji wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Sprzedający rozpatrzy zgłaszaną przez Kupującego reklamację, zgodnie wewnętrzną procedurą SZJ obowiązującą u Sprzedającego.
7. Niedochowanie terminów określonych ust. 2 i 3 powoduje utratę praw wynikających z gwarancji.
8. Wskutek udzielenia gwarancji Strony wyłączają rękojmię za wady (na podstawie Art. 558 Kodeksu Cywilnego).


§11
[Odpowiedzialność Sprzedającego]

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą na skutek użycia towaru w sposób niezgodny z jego właściwościami technicznymi lub przeznaczeniem.
2. Odpowiedzialność Sprzedającego ograniczona jest do kwoty nabycia produktu, w stosunku do którego powstała ta odpowiedzialność. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§12

1. Strony zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu do korespondencji bądź danych wskazanych w ust. 1, listem poleconym bądź drogą faksową.
2. W przypadku naruszenia obowiązku określonego w ust. 5, korespondencję skierowaną na ostatni znany Stronie adres uważa się za doręczoną z dniem zwrotnego odesłania jej przez pocztę.
3. Do wszelkich stosunków prawnych istniejących lub mogących powstać w przyszłości mają zastosowanie wyłącznie prawo polskie i sąd polski.
4. Spory wynikłe z Umowy Strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
5. W sprawach nieuregulowanych OWS zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Wszelkie zmiany Umowy powinny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Siedziba firmy
71-371 Pilchowo, ul. Okocimska 26
NIP: 851-001-75-06, REGON: 810059495

Biuro
ul. Żołnierska 7, 71-210 Szczecin
Tel.: +48 91 423 70 20, +48 91 423 70 21, Fax: +48 91 423 70 19, E-mail: info@grim.pl


Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.